Những điều kiện cần có để được cấp thẻ xanh 10 năm

Thẻ xanh 10 năm được cấp là để cho bạn sống và làm việc tại Mỹ một cách hợp pháp theo đúng Luật Di Trú Mỹ. 

Để được nộp đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm, bạn phải đảm bảo việc hôn nhân vẫn còn tồn tại sau 02 năm kể từ ngày kết hôn đối với người vợ/chồng mà bạn đã đăng ký kết hôn. Con bạn có thẻ xanh 02 năm theo bạn cũng được đứng chung đơn với bạn để xin cấp thẻ xanh 10 năm.

Nếu bạn là đứa trẻ mà trước đó chưa có thẻ xanh 02 năm theo cha/mẹ bạn, thì nay khi nộp đơn xin thẻ xanh 10 năm, bạn có thể được thêm vào đơn xin cấp thẻ xanh 10 năm với cha/mẹ bạn. Người có thẻ xanh 02 năm là người góa chồng, góa vợ nếu hôn nhân trước đó của bạn với người công dân Mỹ đã chết là thật.

Bạn có thẻ xanh 02 năm, và hôn nhân của bạn với người công dân Mỹ là thật nhưng bạn đã ly hôn trong thời gian 02 năm sống chung, thì bạn cũng được tự nộp đơn xin thẻ xanh. 

Thêm một lưu ý khi muốn đổi thẻ xanh 2 năm sang 10 năm là người có thẻ xanh 02 năm phải cùng người vợ/chồng là công dân Mỹ hay thường trú nhân của họ đồng ký tên trên đơn xin thẻ xanh 10 năm và nộp đến Sở Di trú. Người có thẻ xanh 02 năm trong trường hợp này phải nộp đơn trong vòng 90 ngày trước ngày hết hạn của thẻ xanh 02 năm.

Trang hiện tại: 1 /
1 2 3 4 5 6 7 8