Người mở hồ sơ bảo lãnh cho tôi hiện đang thất nghiệp, vậy người đó có cần phải nộp đơn Bảo trợ tài chính không?

Câu trả lời là CẦN.

Nếu hồ sơ bảo lãnh của đương đơn yêu cầu đơn Bảo trợ Tài chánh I-864 (đa số các hồ sơ bảo lãnh đối với công dân Việt Nam đều yêu cầu đơn này), người mở hồ sơ bảo lãnh sẽ cần nộp đơn I-864.  Nếu không có mẫu đơn bảo trợ tài chánh của người bảo lãnh, viên chức Lãnh sự không thể cấp visa cho đương đơn.

Người bảo lãnh cũng cần nộp bản sao của hồ sơ khai thuế gần nhất kể cả khi mức thu nhập khai thuế không đủ để bảo lãnh tài chính cho đương đơn. Nếu chưa khai thuế vì bất kỳ lý do gì, người bảo lãnh cần phải giải thích bằng thư lý do vì sao.

Nếu người bảo lãnh không đủ thu nhập bảo lãnh tài chánh, người bảo lãnh sẽ cần có thêm người cùng tài trợ hồ sơ. Người cùng tài trợ sẽ làm mẫu đơn I-864, hoặc nếu ở cùng nhà với người bảo lãnh thì sẽ làm mẫu Form I-864A.

Các mẫu I-864 hay I-864A đều phải được đi kèm với bằng chứng về tình trạng cư ngụ hợp pháp tại Hoa Kỳ của người bảo lãnh tài chánh, giấy thuế hoàn chỉnh của năm gần nhất và bằng chứng về công việc hiện thời như giấy lãnh lương hoặc giấy xác nhận việc làm có ghi mức lương.

Bản sao và bản chụp (scanned) của mẫu đơn I-864s và những chứng từ bảo trợ cũng được chấp nhận.

Trang hiện tại: 1 /
1 2
ĐẶT LỊCH TƯ VẤN